Regulamin i Polityka Prywatnośći

Regulamin i Polityka Prywatnośći sklepu internetowego

 

annrose.pl

 

Ważny od dnia 18 maja 2018 r.

 

Definicje

Strona Internetowa lub sklep internetowy – działający pod adresem annrose.pl należy do:

„Ann Rose” Tomasz Sagan
NIP 8652463380
REGON 367564882
tel. 790624288
e-mail: biuro@annrose.pl

 

1. Rodo – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. DOSTAWCA – podmiot, z którym współpracuje sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Towarów.

4. HASŁO – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w sklepie, koniecznych do autoryzacji dostępu do Konta Klienta.

5. KLIENT –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć zamówienie.

6. Konto  Klienta – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień.

7. REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

8. TOWAR – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana w rozumieniu Kodeksu Cywilnego albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

10. SPRZEDAWCA – firma „ Ann Rose” Tomasz Sagan z siedzibą w Stalowej Woli ul. Poniatowskiego14/5, 37-450 Stalowa Wola NIP 8652463380 REGON 367564882 tel 790624288 e mail: biuro@annrose.pl

11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

1. Prawo dostępu (art. 15 RODO), o do sprostowania danych (art. 16 RODO) lub do ich usunięcia (art. 17 RODO),

2. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

3. Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

4. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

OKRES PRZETWARZANIA

1. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

2. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

3. ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony

4. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

5. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego,w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówienie towaru

1.  Przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy – realizacja zamówienia po wpłynięciu środków na rachunek bankowy sprzedawcy;

2.  gotówką za pobraniem – płatność dla dostawcy przy dokonywaniu dostawy – realizacja zamówienia po zakończeniu przez klienta procesu składania zamówienia w Sklepie;
gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu w Stalowej Woli ul. Poniatowskiego 14/5.

 

Dostawa produktów

Zamówienie zostaje przekazane do realizacji niezwłocznie.

Wysyłka nastąpi najpóźniej w ciągu czterech dni roboczych od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. Kupujący może wycofać złożone zamówienie e-mailem lub telefonicznie. Kupujący nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

Zakupiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej In Post tylko na terenie Polski. Kupujący pokrywa koszty transportu.
Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, klient powinien sprawdzić stan przesyłki i w przypadku stwierdzenia:
– uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
– niekompletności przesyłki,
– niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia,
powinien odmówić przyjęcia przesyłki.

 

Reklamacje

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad i odpowiada za wady towaru.

Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową sprzedaży.

Reklamacje z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres mejlowy: biuro@annrose.pl

Klient może:

1. żądać wymiany Towaru na wolny od wad lub ządać usunięcia wady lub

2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad.

Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumen  ma czas na poinformowanie Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu odbioru/nabycia towaru. W tym czasie Kupujący jest zobowiązany przesłać na adres e-mail Sprzedającego, drogą listowną lub wraz z towarem oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór jest poniżej.

Formularz odstąpienia od umowy
Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o skopiowanie i wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na adres:,
„Ann Rose” Tomasz Sagan ul. Poniatowskiego 14/5, 37- 450 Stalowa Wola.
lub adres e mail: biuro@annrose.pl

Ja ….…………………………………………………….. /imię i nazwisko konsumenta/ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów ..………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data zamówienia ………………………….……………. data odbioru …………………………………….……
Adres konsumenta…….………………………………………………………………………………………..……
Podpis konsumenta……….……………………………………
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data …………………………………………..
3. Przesyłkę należy nadać na adres: ul. Poniatowskiego 14/5 , 37-450 Stalowa Wola (firma Ann Rose)

4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
5.Towary używane nie podlegają reklamacji. W tym także towar błędnie wysłany z magazynu sklepu użyty przez Klienta nie może być refundowany
6. Do zwrotu powinien być dołączony dowód zakupu.
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży
9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów.

 

Postanowienia końcowe

1.   Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem  umowy oraz postanowień poniżej oraz za 14 dniowym wypowiedzeniem.